Rada Wydawnicza Akademii Sztuki Wojennej jest organem doradczym
i opiniodawczym rektora-komendanta oraz koordynującym w jego imieniu działalność wydawniczą i poligraficzną Akademii Sztuki Wojennej.

     Podstawą prawną działania Rady Wydawniczej jest Statut Akademii Sztuki Wojennej, Regulamin organizacyjny Akademii Sztuki Wojennej, Zarządzenie rektora-komendanta
o powołaniu Rady Wydawniczej oraz jej regulamin.

     Przewodniczący oraz członkowie Rady Wydawniczej powoływani są przez
rektora-komendanta Akademii. Kadencja Rady Wydawniczej trwa cztery lata i kończy się wraz końcem kadencji organów jednoosobowych i kolegialnych Akademii.

     Do kompetencji Rady Wydawniczej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji
i funkcjonowania działalności wydawniczej Akademii w zakresie wytyczania kierunków polityki wydawniczej Akademii i kształtowania profilu naukowego Wydawnictwa ASzWoj,
w szczególności ustalanie kryteriów przyjmowania książek do publikacji oraz kryteriów dotyczących sporządzania recenzji, a także zasad współpracy z autorami i recenzentami. Ponadto Rada Wydawnicza opiniuje projekty rocznego planu wydawniczego i rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania z ich wykonania. Szczegółowe kompetencje i uprawnienia Rady Wydawniczej określa jej regulamin zatwierdzony przez rektora-komendanta ASzWoj.

Nowości Wydawnicze

Prev Next
wojskowe-węzły-teleinformatyczne-w-systemie-obronnym-państwa

  Autor: Maciej MARCZYK   WOJSKOWE WĘZŁY TELEINFORMATYCZNE W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA   ISBN: 978-83-7523-528-9   Rok...

teoria-i-praktyka-działań-analityczno-informacyjnych

    Autor: Józef KOZŁOWSKI   TEORIA I PRAKTYKA DZIAŁAŃ ANALITYCZNO--INFORMACYJNYCH   ISBN: 978-83-7523-533-3   Rok wydania: 2016   Sygnatura...

bezpieczny-rozwój-społeczeństwa-informacyjnego

  Redakcja: Edyta SZCZEPANIUK Joanna WERNER Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA   BEZPIECZNY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO   ISBN: 978-83-7523-529-6   Rok...

systemy-i-sieci-teleinformatyczne-sił-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-–-wielorakie-aspekty-bezpieczeństwa-cyberprzestrzeni

    Red. nauk: Bartosz BIERNACIK Leszek KALMAN   SYSTEMY I SIECI TELEINFORMATYCZNE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ...

platforma-zdalnego-nauczania-ilias-dla-nauczycieli-i-nie-tylko

    Autor: Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA   PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA ILIAS DLA NAUCZYCIELI I NIE...

współczesne-bezpieczeństwo-ekonomiczne-wymiar-międzynarodowy

    Red. nauk: Marta GĘBSKA Mariusz KUBIAK   WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE. WYMIAR MIĘDZYNARODOWY   ISBN: 978-83-7523-526-5   Rok...

polsko-ukraińska-współpraca-wojskowa-w-polityce-bezpieczeństwa-polski

    Autor: Marek ŻYŁA   POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI   ISBN: 978-83-7523-524-1...

cyberbezpieczeństwo-militarne-w-amerykańskiej-praktyce

    Autor: Ryszard SZPYRA   CYBERBEZPIECZEŃSTWO MILITARNE W AMERYKAŃSKIEJ PRAKTYCE   ISBN: 978-83-7523-525-8   Rok wydania: 2016   Sygnatura...

problematyka-przewozu-materiałów-niebezpiecznych-drogą-powietrzną

    Autor: Małgorzata LASOTA   PROBLEMATYKA PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DROGĄ POWIETRZNĄ   ISBN: 978-83-7523-523-4...

polemologia-i-irenologia-w-badaniach-problemów-wojny-i-pokoju

    Autor: Milena PALCZEWSKA Magdalena CENTKOWSKA   POLEMOLOGIA I IRENOLOGIA W BADANIACH PROBLEMÓW WOJNY...

praktyczne-i-teoretyczne-konteksty-wykorzystania-komponentów-sił-zbrojnych-w-procesie-utrzymania-bezpieczeństwa-międzynarodowego

    Red. Marek WRZOSEK   PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE KONTEKSTY WYKORZYSTANIA KOMPONENTÓW SIŁ ZBROJNYCH...